SALE
CAUCASIAN SHEPHERD DOG PUPPIES
. . f. Yars Orso Daur Don, m. Rakiya Daur Don
45 age 45 days


/ TSAIR DAUR DON, male

 

/ TSAGAR DAUR DON, male

 

/ TSENOR DAUR DON, male

 

 
.
   Security-dog.org