*

,  

SHARIF DAUR DON

12.10.2014
: JAUNZEMBEK OLMAZ
: AYNURA DAUR DON

: