* " "

 

 ! - !

4 >>

f.Salar Daur Don, m.Ronda Daur Don

 

 ! - !
TAGIRA DAUR DON

2 >>

f.Dalgat Daur Don, m.Gitana Daur Don

 ! - !
OTARI DAUR DON

3,5 >>

. Salar Daur Don - , - , ,
. Ulla Daur Don

 
 

 ! - !

3 >>

. Salar Daur Don - , - , ,
. Ulla Daur Don

 

 ! - !

3,5 >>

. Salar Daur Don - , - , ,
. Zora Daur Don