* " "

 

 ! !

EDELVEYS DAUR DON, female

f.Luchar Daur Don, m.Grata Daur Don

3 >>

 
 

 !
SHELLI DAUR DON!

>>

f.Girey Daur Don, m.Ulla Daur Don

 

 ! - !

4 >>

f.Salar Daur Don, m.Ronda Daur Don

 

 ! - !
TAGIRA DAUR DON

2 >>

f.Dalgat Daur Don, m.Gitana Daur Don

 ! - !
OTARI DAUR DON

3,5 >>

. Salar Daur Don - , - , ,
. Ulla Daur Don

 
 

 ! - !

3 >>

. Salar Daur Don - , - , ,
. Ulla Daur Don

 

 ! - !

3,5 >>

. Salar Daur Don - , - , ,
. Zora Daur Don